ภาระกิจ/วิสัยทัศน์

ภารกิจ (Mission)

งานวิเทศสัมพันธ์ มีภารกิจ สนับสนุนฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ ในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการหลักคือ

  1. International Co-operation

เพื่อดำเนินการประสานงานในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สถาบัน/องค์กร ต่างประเทศ และผลักดันให้เกิด บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบัน   (Memorandum of Understanding: MOU) รวมถึง การประสานงาน และจัดกำหนดการในการไปกระชับมิตรและเจรจาธุรกิจของผู้บริหาร ณ สถาบันต่างประเทศ การประสานงานในการไปร่วม Road Show ณต่างประเทศ

 

  1. International Student program and support

การประสานงานการแลกเปลี่ยน อาจารย์ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับสถาบันต่างประเทศ

 

  1. Information and Technology

3.1) พัฒนาฐานข้อมูล (database development)ด้านวิเทศสัมพันธ์

3.2) พัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) ด้านวิเทศสัมพันธ์และที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เชิงรุก

3.3) พัฒนาสื่อผ่านทางระบบอินเตอร์เนต ได้แก่ Website คณะแพทยศาสตร์ Social media: facebook เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ วิจัย หลักสูตรการศึกษา การบริการวิชาการ  การบริการทางการแพทย์ สู่การสื่อสารในระดับระดับนานาชาติ  ดำเนินการเผยแพร่ ภารกิจ ภาพลักษณ์อันดี ของคณะแพทยศาสตร์ฯ สู่นานาชาติ

3.4) การผลิตสื่อNewsletter Brochure Prospectus DVD จัดบอร์ด Guideline สำหรับ เผยแพร่ผลงาน ความเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ สู่สถาบันอื่นๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ   อาคันตุกะ นักศึกษาต่างประเทศ และผู้สนใจ

3.5) การบริการการเผยแพร่ข่าวสารแหล่งทุน แก่บุคลากรและนักศึกษา และประสานงานให้ข้อมูลในการสมัครขอรับ ทุนจากรัฐบาล/องค์กรต่างประเทศ ในการศึกษาต่อฝึกอบรม ดูงาน ทำวิจัย  ณ สถาบันต่างประเทศ

 

  1. Administration

4.1) การจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศในการให้คำปรึกษาในการเขียนบทความทางวิชาการ การวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

4.2) การให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรในการจัดทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศและขอวีซ่า

4.3) บริการข้อมูลแก่องค์กรภายนอกที่ขอข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ รวมถึงการให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ชาวต่างประเทศสอบถามที่จะมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

4.4) การทำหนังสือรับรอง หนังสือโต้ตอบและหนังสืออื่นๆเป็น ภาษาอังกฤษ

4.5) การร่วมจัดกิจกรรมให้สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ KM

4.6) การจัดหาของที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์คณะฯ หรือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับอาคันตุกะต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและแสดงมิตรไมตรีอันดีงามแก่ผู้มาเยือน

 

  1. International Relations

การดำเนินการ การประสานงาน จัดทำกำหนดการ รับรอง อำนวยความสะดวกแก่อาคันตุกะ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัยนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาอื่นๆ จากต่างประเทศ ที่มาพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆกับ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นอย่างสมเกียรติ  อาคันตุกะมีความประทับใจ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการมาเยือน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ