ประวัติความเป็นมา

งานวิเทศสัมพันธ์ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2536 โดยคณบดีใน ขณะนั่นคือ ศาตราจารย์นายแพทย์ สมพร โพธินาม ซึ่งเป็นคณบดีในขณะนั้น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนแพทย์สู่ระดับนานาชาติ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และมี

รายนานรองคณบดีที่รับผิดชอบดูแลงานวิเทศสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ กมลทิพย์ บราวน์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2536 5 ตุลาคม พ.ศ. 2540
6 ตุลาคม พ.ศ. 2540 30 มีนาคม พ.ศ. 2542
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษศิลป์ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 5 ตุลาคม พ.ศ. 2544
6 ตุลาคม พ.ศ. 2544 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545
3. รองศาสตราจารย์ จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ 14 ทกราคม พ.ศ. 2546 17 สิงหาคม พ.ศ. 2546
18 สิงหาคม พ.ศ. 2546 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547
4. รองศาสตราจารย์ เนสินี ไชยเอีย 2 ตุลาคม พ.ศ. 2547 5 ตุลาคม พ.ศ. 2548
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ เจตศรีสุภาพ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2548 30 กันยายน พ.ศ. 2552
6. รองศาสตราจารย์ วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 30 กันายน พ.ศ. 2556
7. รองศาสตราจารย สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน

 

ต่อมางานวิเทศสัมพันธ์ นับเป็นงานเชิงรุกและงานยุทธศาสตร์ จึงได้มีการจัดทำแผนที่ทรัพยากร (Resource Mapping) โดยได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิศาล ไม้เรียง ผู้ให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนที่ทรัพทยากร ดังนี้

ปัจจุบัน งานวิเทศสัมพันธ์เป็นงานสนับสนุนหลัก ของแผนวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ มีส่วนในการผลักดันให้ฝ่ายฯ ได้รับคณะประเมิน ExPEx สุงสุดในหน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์ ในประจำปีการศึกษา 2558 และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานสายสนับสนุนที่มีส่วนร่วมผลักดันให้ คณะแพทยศาสตร์ได้รับการจัดอันดับ เป็น โรงเรียนแพทย์ชั้นนำ 1 ใน 500 ของโลก ในปัจจุบัน