บุคลากร

 
 
 
รองศาสตราจารย์สุพัชญ์ สีนะวัฒน์
 
 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
 
 
Email : sisupat@kku.ac.th
 
 
 
 
 
 
อาจารย์นายแพทย์ดริช ธีระกุลพิศุทธิ์
 
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
 
 
Email : daristh@kku.ac.th
 
 
 
 
 
 
นางดวงสมร ชาญกว้าง
 
 
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
 
 
Email : duacha@kku.ac.th
 
 
 
นางดวงกลม ศรีสวัสดิ์
นางสาวภาวินี คำหล้า
นางสาวกนกพร หินเธาว์
นางสาวบุษรินทร์ อุดมทรัพย์
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิเทศสัมพันธ์
Email : tduangk@kku.ac.th
Email : kpawin@kku.ac.th
Email : kanokphorn@kku.ac.th
Email : bussarin.u@gmail.com
 
 
Ms. Karen Welker
นางสาวบุหงา ตันประสาท
นายสันติพงษ์ หงษ์แสงไทย
นางสาวสุธิดา ชนะพันธ์
ที่ปรึกษาภาษาต่างประเทศ
เจ้าหน้าทที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Email : karengwelker@gmail.com
Email :
Email : hsunti@kku.ac.th
Email : sutich@kku.ac.th