ทุนพัฒนานักศึกษาแพทย์ไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ โรงเรียนแพทย์ต่างประเทศ” ประจำปี 2560

ในตอนนี้มีเปิดรับสมัครขอทุนเพิ่มเติมจากมหาลัยต่างๆดังนี้

1. Youjiang Medical University for Nationalities (China) 10คน
2. Zhejiang University School of Medicine (China) 2คน
3. University of Sassari (Italy) 1คน
4. University Malaysia Sabah (Malaysia) 2คน
5. Universidad Autonoma de Madrid (Spain) 2คน
ทุนนี้จะเปิดรับปี 4 ถึงปี 6 เว้น Youjiang Medical University for Nationalities ซึ่งจะเปิดรับ preclinic เพิ่มด้วย โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือขอสมัครได้ที่
งานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานคณบดีชั้น 6 อาคารเรียนรวม โทรศัพท์ 043-363466, 043-363122  อีเมล์ intermed@kku.ac.th
หรือจะติดต่อโดยตรงที่พี่นุช พี่โอ๋

 

ใบสมัคร https://drive.google.com/…/0B0n7nctBERiydGdBODVCRG9BU…/view…

รายละเอียด https://drive.google.com/…/0B0n7nctBERiyeEFXSHktaHBvd…/view…

หากต้องการไป elective ณ สถาบันต่างประเทศนอกเหนือจากที่ลิสต์ไว้ในข้อ 5 และนักศึกษาสามารถดำเนินการประสานการตอบรับเพื่อไป elective กับสถาบันนั้นในเบื้องต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ค่ะ