ดาวน์โหลดเอกสาร

 • หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันสุขภาพของนักศึกษาต่างชาติ
 • ข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือแพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่เดินทางมาแลกเปลี่ยน/ศึกษา/ทำวิจัย
 • แบบฟอร์มข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ณ สถาบันต่างประเทศ
 • แบบฟอร์มขอใช้บริการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ
 • แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ Overseas Visiting Professor ประจำปีงบ 2560

 

การเดินทางไปต่างประเทศ

 • สถานทูต และสถานกงสุล
 • การขอหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • ข้อมูล หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport)
 • แนวปฏิบัติในการทำหนังสือเดินทางราชการ
 • ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา

 

Application Form

 • Elective Register (Foreigner) : Undergrad
 • Elective Register (Foreigner) : Postgrad
 • Elective Register (Foreigner) : Want Host Family

 

Thai Elective (Thai Only)

 • ใบสมัคร นักศึกษาไทยไป Elective ต่างประเทศ

 

ตัวอย่างหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

 • ตัวอย่าง หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ เพื่อขอวีซ่า (กรณีลาพักผ่อน)
 • หนังสือรับรองแพทย์ประจำบ้านเป็นภาษาอังกฤษ (สำหรับใช้ขอวีซ่า)  หมายเหตุ – ให้ผู้ใช้ประยุกต์ใช้กับ ข้อมูลของตนเอง เมื่อพิมพ์เสร็จ – หากต้องการให้อาจารย์ฝรั่งตรวจสอบ ให้ส่งมาที่ intermed@kku.ac.th
 • ตัวอย่างหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างที่ 1
 • ตัวอย่างหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างที่ 2
 • ตัวอย่างหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างที่ 3
 • ตัวอย่างหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างที่ 4
 • ตัวอย่างหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างที่ 5
 • ตัวอย่างหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ Doctor’s Recommendation